Zastosowanie: filtracja

tynki zaprawy

 

Filtracja to oddzielenie zanieczyszczeń stałych od cieczy. Perlit filtracyjny powstaje w wyniku ekspandacji w wysokiej temperaturze. Następnie mielony jest na zaawansowanej technicznie linii produkcyjnej. Zmielone do mikronowych wielkości ziarna o charakterystycznym wyglądzie i  specjalnej strukturze, tworzą warstwy filtracyjne, dające optymalny przepływ i dużą przejrzystość cieczy. Firma PERLIPOL sprzedaje go pod nazwą handlową FilterPerl. Ma on szerokie zastosowanie, m.in. w przemyśle spożywczym (procesy filtracji), w przemyśle chemii budowlanej (farby, tynki, szpachle), farmacji, przemyśle chemicznym i produkcji tworzyw sztucznych (jako wypełniacz). Przy pomocy FilterPerl można filtrować soki, wina, piwa, oleje, melasę, pektynę, cukier, enzymy, antybiotyki, polimery, farby, lakiery, żywice, wodę. To nie wyczerpuje rodzajów substancji, które mogą być filtrowane, podobnie jak dziedzin, w których perlit może znaleźć zastosowanie. Jest on więc materiałem uniwersalnym i wszechstronnym.

FilterPerl to doskonały materiał filtracyjny, pomagający kontrolować szybkość, przepływy i wielkość usuwanych cząstek. Czynnik filtracyjny tworzy na powierzchni filtra porowatą warstwę, wyłapuje zanieczyszczenia i zapobiega ich osadzaniu się na tkaninie. Filtracja ma w tym przypadku charakter mechaniczny. Cząstki FilterPerlu o nieregularnym kształcie przeplatają się ze sobą w taki sposób, że pozostawiają do 90% pustej przestrzeni w postaci miliardów mikroskopijnych porów. Ich rozmiar jest tak mały, że zanieczyszczenia są odfiltrowywane, a ciecz staje się przejrzysta. Perlit jako czynnik filtracyjny jest lekki, wydajny i chemicznie nieaktywny. Wielkość i rozkład ziaren muszą być tak dobrane, aby uzyskać optymalną szybkość procesu i pożądaną przejrzystość płynu.

 

Filtracja cieczy

Filtracja jest jedną z najczęściej stosowanych operacji w przemyśle spożywczym i chemicznym. W wielu przypadkach proces ten można przeprowadzić tylko przy użyciu pomocniczych materiałów filtracyjnych, takich jak perlit FiltePerl. Przegroda filtra (tkanina, sito, porowaty kamień lub metal) służy jako podpora dla warstwy filtracyjnej. Czynnik filtracyjny FilterPerl, czyli perlit mielony, tworzy porowatą warstwę na przegrodzie. Nie reaguje chemicznie z filtrowaną cieczą i nie zagęszcza się łatwo pod wpływem nacisku. Ogromna liczba otworów kompensuje ich mały rozmiar, co skutkuje szybkim przepływem i doskonałą klarownością.

Dobre materiały filtrujące powinny być lekkie, chemicznie obojętne i tworzyć warstwy o wysokiej porowatości, tak aby zapewniać swobodny przepływ cieczy. Muszą być produkowane w szerokich zakresach ziarnistości, tak aby spełniać różne wymagania dotyczące usuwania ciał stałych. Wszystkie te warunki spełnia FilterPerl firmy PERLIPOL. 

 

Właściwości FilterPerl

 • niski ciężar nasypowy: 110 – 250 kg/m3,
 • ciężar mokrego wkładu to 160-380 g/m3,
 • wielkość ziarna: 5-100 µm,
 • wysoka wydajność (1 worek perlitu o wadze 17 kg zastępuje 23-kg worek ziemi okrzemkowej o tej samej objętości),
 • duży przepływ,
 • produkt jest amorficzny (nie ma cząstek krystalicznych),
 • jest nierozpuszczalny, łatwy do usunięcia z tkaniny filtracyjnej,
 • obojętny chemicznie (odporny na agresywne związki chemiczne),
 • sterylny (uniemożliwia wzrost bakterii),
 • odporny na szkodniki i mikroorganizmy,
 • bezpieczny, całkowicie neutralny dla zdrowia,
 • nie zmienia smaku, zapachu i koloru filtrowanej cieczy,
 • bezterminowa przydatność do użycia,
 • produkt ekologiczny, obojętny dla zdrowia i środowiska naturalnego.

 

FilterPerl jest średnio 20-25% lżejszy od konkurencyjnych materiałów diatomitowych, a zapewnia podobne właściwości filtracyjne. Dzięki zastąpieniu ziemi okrzemkowej FilterPerlem koszt filtracji jest niższy o około 25-30%. Perlitu mielonego FilterPerl firmy PERLIPOL  można używać do każdego systemu filtracyjnego.

                                      

Właściwości fizykochemiczne FilterPerlu:

 • barwa: biała,
 • zapach: bezwonny,
 • wilgotność max: 0,5%,
 • pH: 6,5 – 7,5,
 • temperatura topnienia: pow. 1000*C,
 • nasiąkliwość : 3,0 – 80%,
 • odporność chemiczna: porównywalna do szkła,
 • palność: niepalny,
 • rozpuszczalność: rozpuszczalny w soli alkalicznej oraz fluorowodorze, umiarkowanie rozpuszczalny (<10%) w 1N NaOH, nieznacznie rozpuszczalny (<3%) w kwasach mineralnych (1N).

PERLIPOL jest jedyną polską firmą, należącą do międzynarodowej organizacji PERLITE INSTITUTE z siedzibą w USA, zrzeszającej producentów perlitu z całego świata, stanowiącej forum wymiany doświadczeń jej członków.

Od roku 1995 PERLIPOL współpracuje z naukowcami z Politechniki Łódzkiej, którzy pomagają w opracowaniu receptur produktów budowlanych zawierających perlit, badają parametry produktów oraz proponują innowacje w technologii produkcji.

test-en

Menu EN